3

Police against activists

 
(pl)(en)(fr) (es)Policja przeciw aktywistom

Police contre activistes

Polic��as contra activistas

(po polsku) - (English) - (français) - (Castellano)

Nasilaj�� si�� policyjne represje wobec grup oraz os��b zaanga��owanych w przygotowania do Alternatywnego Forum Ekonomicznego w Warszawie. Ludzie kojarzeni pzez policj�� jako aktywi��ci s�� wzywani na komisariaty albo odwiedzani w domach. Cz��sto s�� to osoby postronne, kt��re tak jak na przyk��ad we Wroc��awiu, zosta��y spisane podczas Mas Krytycznych i ze zbli��aj��cymi si�� wydarzeniami nie maj�� nic wsp��lnego.

Zastraszani s�� tak��e w��a��ciciele lokali maj��cych jakikolwiek zwi��zek z Antyszczytem. W Warszawie po rutynowej kontroli policji w kinie Praha (w kt��rym mia��y si�� odbywa�� Alternatywne Konferencje) dyrekcja wycofa��a si�� z wynajmu pomieszczenia Koalicji Grup Wolno��ciowych. We Wroc��awiu przy pomocy gr����b nie dopuszczono do organizacji w Centrum Reanimacji Kultury spotkania informacyjnego na temat Antyszczytu. Innym razem nieumundurowani policjanci za����dali od aktywist��w, opiekuj��cych si�� tym miejscem, deklaracji, ��e nie b��d�� oni go��ci�� ��adnych przyjezdnych jad��cych do lub z Warszawy. Podobne sytuacje mia��y miejsce w innych miastach (Warszawie, Poznaniu, Rzeszowie, Suwa��kach, Toruniu).

[article.homepage.prefix]: http://poland.indymedia.org

[article.addcomment]