3

[pl] [en] [fr] Border repression: please send reports

 
Represje na granicach

R��pression frontali��re: nous cherchons des t��moignages

[en] [fr]

Polska redakcja Indymedi��w postanowi��a zgromadzi�� wszelkie informacje dotycz��ce zatrzyma�� na granicach przed i w czasie Antyszczytu. Dlatego zwracamy si�� z ogromn�� pro��b�� do wszystkich os��b, kt��rym uniemo��liwiono wjazd do Polski we wspomnianym czasie, o przesy��anie nam szczeg����owych danych na temat represji na granicach. Potrzebne nam s�� nastepuj��ce informacje:

  • kiedy dosz��o do incydentu,
  • po kt��rej stronie granicy, na jakim przej��ciu granicznym,
  • jakie by��y przyczyny odm��wienia prawa wjazdu do Polski podane przez stra�� graniczn��.
Uwa��amy, i�� zebranie informacji nie jest to��same z antyrepresyjnymi dzia��aniami. A o to tylko apelujemy.

Prosimy o przesy��anie informacji na adres: dada@hardcore.lt (prywatny) oraz imc-pl-wawa@lists.indymedia.org (UWAGA: imc-pl-wawa ma publiczne archiwum; je��li nie chcesz, by tw��j e-meil zosta�� upubliczniony, wysy��aj informacje tylko na dada@hardcore.lt)

[article.homepage.prefix]: http://poland.indymedia.org

[article.addcomment]