Pociąg dla Rospudy

 
Dolina Rospudy to jeden z najcenniejszych kompleksów torfowiskowych w Polsce, uznany m. in. za obszar chronionego krajobrazu i część Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Obecnie Dolina jest zagrożona planami budowy mającej ją przecinać obwodnicy Augustowa, części planowanej trasy Via Baltica. W sobotę 18 listopada w obronie Doliny Rospudy do Augustowa rusza „Pociąg dla Rospudy”.
 http://www.rospuda.zm.org.pl/

Rospuda wypływa z Jeziora Czarnego, przepływa przez Pojezierze Suwalskie i północno-zachodnią część Puszczy Augustowskiej. W swoim dolnym biegu, na terenie Puszczy Augustowskiej, w zagłębionej niecce na terenie torfowym, tworzy tzw. Dolinę Rospudy. Jest to jeden z najcenniejszych kompleksów torfowiskowych w Polsce, między innymi ze względu na nienaruszone przez człowieka stosunki hydrologiczne. W Dolinie Rospudy występuje wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Gniazdują tu liczne gatunki chronionych ptaków, dla dużych ssaków, takich jak wiki i jelenie, Dolina stanowi korytarz migracyjny z Puszczy Augustowskiej i Biebrzańskiego Parku Narodowego na zachód.
Informacje na temat przyrody Doliny Rospudy znajdują się m. in. na stronie Stowarzyszenia Chrońmy Mokradła:  http://cmok.free.ngo.pl/pl/ar6.html

Ze względu na wartość przyrodniczą, Dolinę Rospudy ustanowiono obszarem chronionego krajobrazu. Jest częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 - programu Unii Europejskiej, do polskiego prawa wprowadzonego w 2004. Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najistotniejsze dla zachowania tzw. różnorodności biologicznej, tj. zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt, czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych całej Europy. W Polsce wytypowano 256 obszarów Natura 2000, z czego 72 to obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), a 184 to obszary specjalnej ochrony siedlisk (SOO).
Więcej o programie Natura 2000:
 http://www.natura2000.org.pl
 http://www.kp.org.pl/n2k/
 http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/index.php
Dolina Rospudy należy do obszaru Zielonych Płuc Polski  http://www.fzpp.pl/; jest też węzłem w ramach Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-PL (EECONET to European Ecological Network, program zakładający stworzenie mapy sieci ekologicznej dla Europy i ochronę cennych obszarów). Na jej terenie planowane jest utworzenie rezerwatu przyrody.

O Rospudzie w Wikipedii:
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Rospuda_%28rzeka%29Dolina Rospudy jest zagrożona planem budowy mającej ją przecinać obwodnicy Augustowa. Obwodnica ma być częścią korytarza transportowego Via Baltica, drogi o statusie międzynarodowym, łączącej Warszawę i Helsinki. Według projektów, Via Baltica ma przebiegać przez Białystok i przecinać Biebrzański Park Narodowy, Puszczę Augustowską, obrzeża Narwiańskiego Parku Narodowego, Puszczy Knyszyńskiej i Wigierskiego Parku Narodowego. Proponowanemu przebiegowi trasy sprzeciwiają się krajowe i międzynarodowe organizacje ekologiczne.
Mapa projektu Via Baltica:  http://www.greenpeace.pl/via_baltica/vb-mapa.jpg

Pomysł przeprowadzenia obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy został zaakceptowany przez rząd w lipcu tego roku. Wtedy rozpoczęła się prowadzona przez Gazetę Wyborczą akcja zbierania podpisów pod petycją do prezydenta,– zebrano ich ponad 150 tysięcy.
 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,74178,3491896.html
Podpisy zbierał też m. in. Greenpeace Polska:
 http://www.greenpeace.org/poland/kampanie/via-baltica-nie-t-dy-droga/podpisz-petycje
18 października zgodę na budowę obwodnicy Augustowa przez chroniony odcinek Doliny Rospudy wydał wojewoda podlaski Jan Dobrzyński

Obwodnicy chcą mieszkańcy Augustowa, przez których miasto codziennie przejeżdżają TIR’y. Organizacje ekologiczne zaznaczają, że nie sprzeciwiają się budowie obwodnicy, proponują jednak zmianę jej przebiegu tak, by omijała cenną przyrodniczo Dolinę Rospudy. Więcej na temat alternatywnych projektów na stronie Federacji Zielonych Białystok:
 http://www.zieloni.osiedle.net.pl/via-baltica-rospuda.htm

List otwarty organizacji ekologicznych do mieszkańców i burmistrza Augustowa:
 http://rospuda.zm.org.pl/?a=rospuda.list_otwarty
 http://www.greenpeace.org/poland/kampanie/via-baltica-nie-t-dy-droga/pociag-do-rospudy/list-otwarty

W obronie zagrożonej Doliny Rospudy w sobotę 18 listopada z Warszawy przez Białystok do Augustowa pojedzie POCIĄG DLA ROSPUDY. W planie m. in. przemarsz przed Urząd Miasta, zatrzymanie ruchu TIR-ów, debata z mieszkańcami Augustowa. Akcja organizowana jest przez stowarzyszenie Zielone Mazowsze, Greenpeace Polska, Obywatel.org.pl, Koleje Mazowieckie, dofinansowuje je Fundacja Dzika Polska. Poparcie dla akcji wyraziły Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu, Redakcja Magazynu Obywatel, Inicjatywa Tiry na Tory, Fundacja Viva!, Inicjatywa Jedzenie Zamiast Bomb, Ruch Ekologiczny Greenangels, Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej. Dokładne informacje na temat wyjazdu:
 http://www.rospuda.zm.org.pl/
 http://www.greenpeace.org/poland/kampanie/via-baltica-nie-t-dy-droga/pociag-do-rospudyWięcej informacji na temat Via Baltica i Doliny Rospudy:
 http://www.viabalticainfo.org/
 http://www.darzbor.v24.pl/vb/index.php

Wybór tekstów na temat Doliny Rospudy na stronie Pracowni na rzecz Wszystkich Istot:
 http://www.pracownia.org.pl/prac/index.php?d=dzialania&e=artykuly&idm=110&id=270

Informacje na temat protestów przeciwko Via Baltica i budowy obwodnicy przez Dolinę Rospudy na Indymediach:
 http://pl.indymedia.org/pl/2004/10/9304.shtml
 http://pl.indymedia.org/pl/2004/10/9310.shtml
 http://pl.indymedia.org/pl/2005/03/12389.shtml
 http://pl.indymedia.org/pl/2005/08/15568.shtml
 http://pl.indymedia.org/pl/2006/07/22000.shtml
 http://pl.indymedia.org/pl/2006/07/22009.shtml
 http://pl.indymedia.org/pl/2006/11/24262.shtml

homepage:: http://poland.indymedia.org

add a comment on this article